ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กับการปรับเพิ่มโอกาสการจ้างงาน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ...เพิ่มบทบัญญัติให้การเกษียณอายุ เท่ากับ การเลิกจ้าง ...ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 322    วันที่โพสต์: 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:41 น.
Facebook

                 ย้อนกลับไป  ตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บังคับใช้  หลายต่อหลายครั้งที่ข้อเสนอจากกลุ่มแรงงานถูกเสนอมายังรัฐบาลเพื่อปรับปรุงแก้ไข   กระทั่งถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน  ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกิดจากการถกร่วมระหว่างเครือข่ายแรงงานกับภาครัฐ   ก็ได้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติอีกครั้ง และผ่านวาระรับหลักการแล้ว เมื่อ 5 เมษายน 2560  เดินหน้าปฏิรูปกฎหมายแรงงาน ให้ทันสถานการณ์  

                ...”สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป ปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อลดภาระนายจ้างในการส่งข้อบังคับ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุ เพิ่มบทกำหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ. นี้” ... ความบางตอน จากพลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ที่ชี้แจงต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                หลายคนมองว่า ด้วยข้อจำกัดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือวัยวุฒิ ของลูกจ้างบางกลุ่ม หรือ  ลูกจ้างกลุ่มพิเศษ อาจส่งผลให้เขาเหล่านั้นถูกกดค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม   แต่รัฐบาลก็ได้ยืนยันหนักแน่นว่า คณะกรรมการค่าจ้าง ไม่มีวันที่จะออกกฎที่ตัดสิทธิของลูกจ้างกลุ่มนี้   และค่าจ้างสำหรับลูกจ้างกลุ่มพิเศษ เมื่อเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมงแล้ว  ก็ไม่น้อยไปกว่าค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท   แต่ในทางกลับกันยังช่วยให้ลูกจ้างกลุ่มพิเศษสามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม   ...  ส่วนทางด้านนายจ้างก็ไม่ต้องเหมาจ่าย  แต่จ่ายจริงตามรายชั่วโมง   จึงโน้มน้าวให้เกิดการจ้างงานลูกจ้างกลุ่มพิเศษนี้เพิ่มขึ้น  .... สมกับความตั้งใจของรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ต้องการออกกฎหมายเพื่อ  “เปิดโอกาส”  ให้กว้าง  ผู้คนมีอาชีพ  มีรายได้  และไม่ทอดทิ้งสังคมผู้สูงอายุ 

                 ...”มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างจะไม่กำหนดสิทธิที่ต่ำกว่าสิทธิโดยปกติอย่างแน่นอน... ประเด็นการจ้างเฉพาะกลุ่มจำเป็นต้องผลักดันขึ้นมา เนื่องจากว่าจากเดิมการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำโดยทั่วไป ยังไม่โน้มนาวหรือส่งเสริมให้นายจ้างจ้างผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป  แต่สภาพร่างกายไม่สามารถทำงานตามปกติ ได้ เช่น เวลาทำงาน  8 ชม. อาจจะขอลดลง 4 ชม.  3 ชม. หรืออาจจะขอเปลี่ยนไปทำในงานที่เหมาะกับสภาพร่างกายแทน  เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้างสามารถพิจารณาจ้างผู้สูงอายุได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไป เพื่อให้สามารถจ้างภายใต้เงื่อนไขพิเศษได้  ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับลูกจ้างบางกลุ่ม เช่น ต่างด้าวที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกรรม กระทรวงแรงงานจะสนับสนุนให้ใช้ GLP หรือ การจัดการแรงงานที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานได้จัดทำขึ้นร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งตัวนี้จะช่วยผ่อนคลายข้อกล่าวหาการค้ามนุษย์ได้ด้วย”... นายสุเมธ มโหสพ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าว

                และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  นั่นคือ  ให้การเกษียณอายุ หมายถึง การเลิกจ้าง  ... และนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย ภายใน 30 วัน  หลังลูกจ้างใช้สิทธิ  และมีบทลงโทษเป็นยาแรงจัดหนักหากนายจ้างเบี้ยวจ่าย ...    

                สำหรับเวลาเกษียณอายุตามร่างกฎหมายฉบับนี้   เบื้องต้นกำหนดให้เป็นไปตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไว้  แต่ถ้าหากไม่มีการระบุอายุเกษียณไว้ในสัญญาจ้างงาน  ก็ให้ใช้เกณฑ์อายุครบเกษียณที่อายุ 60 ปี ...  นั่นเท่ากับว่า  ในกรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุและได้รับค่าชดเชยแล้ว  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงทำสัญญาจ้างใหม่ โดยแตกต่างไปจากสัญญาเดิมก็ได้   หรือในกรณีไม่มีการระบุอายุเกษียณไว้ในสัญญาจ้างงาน อายุครบเกษียณก็จะอยู่ที่ 60 ปี   โดยจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างงานทันทีและหลังจากนั้นอาจทำสัญญาฉบับใหม่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่แตกต่างจากเดิมก็ได้...

                ส่วนอัตราเงินชดเชย  เมื่ออิงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับปี 2541   กำหนดว่าหากทำงานให้นายจ้างเกิน 10 ปี จะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้าง เป็นอัตราเงินเดือนสุดท้ายไม่น้อยกว่า 300 วัน หรือ 10 เดือน   /อายุงาน 6-10 ปี อย่างน้อยต้องได้รับเงินชดเชย 8 เดือน  /  แต่ถ้าอายุงาน  3-6 ปี จะได้รับอย่างน้อย 6 เดือน   / ส่วนลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบสามปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน  / ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบหนึ่งปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน ...  ผลดีทั้งหมดจึงตกแก่ลูกจ้าง  เพราะ ไม่ว่าจะมีอายุงานเท่าใดก็ได้รับเงินชดเชยเกษียณอายุ  และได้สิทธิสองต่อคือสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม และสิทธิตามกฎหมายนี้  

               ...”ประกันสังคมจะเป็นการสะสม ของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลสมทบ  เป็นกองทุนลักษณะหนึ่ง แต่การใช้สิทธิเกษียณอายุของลูกจ้างในเรื่องนี้ เป็นสิทธิที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองลูกจ้าง โดยกำหนดให้นายจ้างรับผิดชอบการจ่ายเงินชดเชย  ซึ่งต่างกับกรณีของประกันสังคม ที่เป็นการสะสมของ 3 ฝ่าย  ซึ่งลูกจ้างจะได้ทั้งสิทธิประกันสังคมและสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน”...   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กล่าว

              เรียกได้ว่าช่วยสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างอีกทางหนึ่ง  แต่ก็ต้องยอมรับว่า  การกำหนดให้การจ่ายเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุเป็นหน้าที่ของนายจ้าง ย่อมกระทบกับสถานประกอบ โดยเฉพาะ สถานประกอบการขนาดเล็กที่ต้องแบกรับต้นทุน

               ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยังมุ่งลดภาระในส่วนของนายจ้างไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  แต่ให้ประกาศไว้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ...  ประเด็นนี้  แน่นอนว่าย่อมส่งผลดีในมุมของนายจ้าง   แต่ในมุมของลูกจ้าง โดยเฉพาะ ในกิจการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 10 คน   คงไม่สู้ดีนักหากนายจ้างเล่นแง่ใช้ช่องทางนี้ หลีกเลี่ยงการประกาศข้อบังคับ  เพื่ออ้างลดสิทธิ  ลดเงินชดเชย หรือผลประโยชน์อื่นที่เป็นสวัสดิการ   หรือร้ายไปกว่านั้นคืออ้างลูกจ้างทำผิดข้อบังคับจนต้องเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชย  

               ขณะนี้ ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำลังถูกพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมาธิการ  หลายบทบัญญัติกำหลังถูกวิเคราะห์เพื่อปรับให้เหมาะสม   และคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในวาระ 3  ราวเดือนมิถุนายนนี้  ...อีกไม่นานจะได้เห็นหน้าตาของกฎหมายการคุ้มครองแรงงานที่ทันสมัย  สร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้าง  อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ที่ส่งผลดีต่อการประเมินการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก   

               สัปดาห์หน้ามาติดตาม ความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์กับการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.

ภาพ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

หมายเหตุ  *** เพิ่มเติมข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิ.ย. 60   ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบในวาระ3 ให้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ .. )พ.ศ. ....  ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย 208 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง 3 เสียง  

               **** ทั้งนี้  นอกจากข้อมูลในร่างกฎหมายที่เส้นทางกฎหมายนำเสนอไปแล้วนั้น   ในการพิจารณาวาระ2  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ.  ให้นายจ้างไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  แต่ให้ประกาศไว้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป   โดยต้องเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง  หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้     


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา