ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ ผ่านวาระ3 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว…จากนี้ทันทีที่ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้…แม้วาระของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะจบลง แต่นั่นคือการส่งไม้ต่อให้กับรัฐบาล เพื่อก้าวสู่การปฏิรูปประเทศในทุกมิติ บนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...ติดตามทั้งหมดได้ กับ เส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 224    วันที่โพสต์: 25 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
Facebook

                    ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ได้ตราขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติวางเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ    โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  เพื่อพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ    

                      ...”การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 วรรค2 ของรัฐธรรมนูญมาใช้ประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนแล้ว”... ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าว

                      คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน   ผู้นำของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน    มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ประกอบด้วยผู้นำจากหลายภาคส่วนและรวมถึงผู้นำเหล่าทัพ ที่เคยตกเป็นประเด็นพูดถึงอย่างกว้างขวาง   และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อีก 17 คน ...ส่วนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะมีด้านละไม่เกิน 15 คน  ทำหน้าที่ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติที่เป็น  3  เป้าหมายหลัก  คือเป้าหมายด้านความมั่นคง  เป้าหมายคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  และบทบาทของรัฐต่อประชาชน...ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมายจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินั้น  ได้คำนึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและช่วงอายุ   นั่นหมายความว่า   ได้เปิดทางประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม  เป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติ   

                       ...”คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติมาตรา 6  ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยองค์ประกอบยุทธศาสตร์ชาติ  อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ... การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อย่างน้อยต้องมีเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ บังคับไว้ 3 ประการ คือ ประการแรก เป้าหมายด้านความมั่นคงของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความปลอดภัยของประเทศ   เป้าหมายที่2 คือเป้าหมายด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน  และเป้าหมายที่3 ที่อย่างน้อยจะต้องกำหนดเอาไว้ คือ บทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชน”... นายอรรถสิทธิ์ กันมล ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ  พิจารณาร่างกฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

                      ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ  กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  มีหน้าที่จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ  ที่แบ่งเป็น 11 ด้านหลัก  ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด...เพื่อปฏิรูปให้บรรลุเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  คือประเทศมีความสงบเรียบร้อย สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมเท่าเทียม  ขจัดเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามหลักการประชาธิปไตย ... ซึ่งทั้งหมดนี้สอดรับและเดินไปในทางเดียวกับ 3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

                     กฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  จุดกำเนิดของยุทธศาสตร์ 20 ปี  จะก้าวไปพร้อมๆกับ แผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ  เกิดความเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำ 5 สาย กับภาคประชาชน   นั่นหมายถึง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  บนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...และแม้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ จะมีระยะยาว 20 ปี  และมีผลผูกพันกับทุกองค์กร   แต่หากในอนาคตสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลในอนาคตก็สามารถปรับแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้เหมาะสมได้  เพียงแต่เข้าตามตรอกออกตามประตู ด้วยการรับฟังความเห็นของรัฐสภาและประชาชน    ขณะที่การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ พิจารณาถึงความเร่งด่วนของการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน   เพื่อกำหนดลำดับขั้นการปฏิรูปประเทศ  โดยคำนึงถึงความพร้อมทางด้านบุคลากร การเงินการคลังของประเทศ อีกชั้นหนึ่ง ...กลายเป็นเป้าหมายและแผนแม่บทที่จับมือกับประชาชน  นำพาอนาคตประเทศไทย ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างมั่นคง

                     สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อกับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.

 

****หมายเหตุ : (ข้อมูลล่าสุด 1 ส.ค. 60)  พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560  มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อ 1 สิงหาคม 2560  และส่งผลให้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหมดวาระลงในวันเดียวกัน   


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา