กฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และกฎหมายแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ เมื่อ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา ...ภายใน 1 ปี นับจากนี้ จะได้เห็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี... สู่เป้าหมาย การพัฒนาประเทศในทุกมิติ ...ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 69    วันที่โพสต์: 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
Facebook

                 แม่บทกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญ 2560   บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  ที่สำคัญคือ ต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง... นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย  จะมีวิธีการก้าวไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จและมั่นคงด้วย  ยุทธศาสตร์ชาติ   และ แผนปฏิรูปประเทศ 

             แม่บทกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ที่สำคัญคือต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง... นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย จะมีวิธีการก้าวไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จและมั่นคงด้วยยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

             การขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีระยะยาว  20 ปี เริ่มจากการพัฒนา “คน” อันเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกเรื่อง  และต้องเดินหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง... ขับเคลื่อนบนหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคความเท่าเทียมทางสังคม ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และมีแผนปฏิรูปอีก 11 ด้าน ทั้ง ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ  ทำหน้าที่เดินเคียงคู่ไปกับยุทธศาสตร์ชาติ…ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแผนสำหรับดำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง   

            ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  คือการพัฒนาประเทศโดยใช้แผนและกลไกทางกฎหมายอย่างจริงจังแบบที่ไทยไม่เคยใช้มาก่อน...สิ่งสำคัญในการเริ่มต้นนับหนึ่งต่อจากนี้   คือ ประชาชนต้องเปิดใจ  และเรียนรู้ในเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อเดินหน้าพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ...

             แต่กระแสที่มีมาตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ ยังอยู่ที่กลไกการได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ นั่นคือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายความมั่นคง และคณะกรรมการแผนปฏิรูปประเทศ ที่อาจจะเป็นคนเดิม ๆ ของ คสช.  ที่ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจรัฐบาลทหาร แต่ภายใต้ความกังวลนี้ยังมีบทบัญญัติที่ชี้ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้ถูกผูกขาดเสียทีเดียว เพราะกฎหมายกำหนดให้กรรมการชุดย่อยลงมา คือ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ต้องประกอบด้วยประชาชนจากหลายภาคส่วน...แต่ทว่าห้วงเวลาที่กฎหมายจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่บังคับใช้ และยุทธศาสตร์ชาติที่กำลังจะปรากฏโฉมนั้น เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง..ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงถูกจับตาเป็นพิเศษ  ทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมทางตรง หรือทางอ้อมโดยผ่านระบบตัวแทน จะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน

              เมื่อมองถึงอนาคตประเทศ สิ่งที่น่ากังวล ไม่ใช่ “นักการเมือง” จะได้รับผลกระทบอย่างไรจากยุทธศาสตร์ชาติ แต่อยู่ที่จะทำอย่างไร ให้สำเร็จตามแผน ตามเป้าหมาย และจะทำอย่างไรให้ ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุดจากยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลนี้วางไว้ รวมถึงการปรับแก้ยุทธศาสตร์ชาติโดยรัฐบาลในอนาคตประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร อย่างไร... ขอเพียงมอง “ยุทธศาสตร์ชาติ” ด้วยใจเป็นกลาง...สิ่งดีดำเนินตาม  หากติดขัดก็ปรับแก้ให้เหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ชาติและประชาชน เป็นตัวตั้ง  ...

               สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อกับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.

 

 


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา