การค้างาช้างผิดกฎหมายในประเทศไทยถือเป็นปัญหาระดับโลก ที่ไซเตสจับตามาตลอด พร้อมขีดเส้นตายให้ไทยต้องจัดการปัญหานี้ให้ได้ภายในเดือน มีนาคม 2558....ขณะที่ฝ่ายไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งเดินหน้าเสนอแผนปฏิบัติการค้างาช้างแห่งประเทศไทย และออกกฎหมายต่อต้านการค้าช้างจนสำเร็จ.....ติดได้ กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 56    วันที่โพสต์: 25 มกราคม 2558 เวลา 17:00 น.
Facebook

                  การค้างาช้างผิดกฎหมาย  ยังคงเป็นวาระเร่งด่วนระดับโลก  ที่รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยเร่งแก้ไข  แต่ดูเหมือนว่ากฎหมายที่มีอยู่ในมือ  ยังคงไม่เพียงพอ ที่จะตัดวงจรการค้างาช้างผิดกฎหมายได้สำเร็จ   เพราะแม้ว่าจะเคยมีการเสนอมาตรการที่จะยกเลิกช้างออกจากกฎหมายสัตว์พาหนะ และให้ช้างเลี้ยงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   แต่ก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากผู้มีส่วนได้เสีย  โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง   อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายสำหรับควบคุมการค้าและการครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากงาช้างที่เป็นพาหนะ.... .. ผู้ทุจริตจึงอาศัยช่องว่างของกฎหมาย  ด้วยการนำช้างป่ามาสวมสิทธิจดทะเบียนเป็นสัตว์พาหนะเพื่อตัดงาขาย  รวมถึงลักลอบนำงาช้างแอฟริกาเพื่อนำมาค้าหรือแปรรูปออกขาย    จนเป็นที่จับตาของ ไซเตส (CITES)..  องค์กรที่ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์     

                   ท่าทีของ ไซเตส ในการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 65 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว   เป็นที่ชัดเจนว่า  ไซเตส  มีท่าที่ไม่พอใจต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมายของไทย และกดดันให้ไทยต้องปรับปรุงตัวเองมากกกว่าประเทศอื่นในกลุ่มเดียวกันอย่างเร่งด่วน  .... พร้อมขีดเส้นตาย ให้ไทยต้องเสนอแผนปฏิบัติการค้างาช้างแห่งประเทศไทยต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส  และหากว่าไทยไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลภายในเดือนมีนาคม 2558    ไทยจะถูกพิจารณาลงโทษตามพันธกรณีของอนุสัญญา  ด้วยมาตรการลงโทษทางการค้า  .....  ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้   คือเหตุสืบเนื่อง เป็นที่มาของ  ร่างพระราชบัญญัติงาช้าง  ..... กฎหมายที่เชื่อว่าจะสามารถปิดช่องโหว่ และแก้ปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย ได้ 

                   ร่างพระราชบัญญัติงาช้าง  มีชื่อเดิมว่า ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง..... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญผู้ศึกษา ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อ  เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมและสอดรับกับขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายที่มิได้ควบคุมเพียงเฉพาะการค้างาช้างเท่านั้น   แต่จะครอบคลุมถึง การควบคุมการค้า  การครอบครอง การนำเข้า การส่งออก  และการนำผ่านซึ่งงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ  …. 

                     พระราชบัญญัติงาช้าง จะเป็นกฎหมายที่สกัดกั้นการค้างาช้างผิดกฎหมาย เพราะควบคุมทั้งผู้ประกอบการ และผู้ที่ครอบครองทั่วไป ไม่ว่าจะครอบครองก่อนหรือหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้  โดยมีการกำหนดโทษในอัตราที่สูงแก่ผู้ที่กระทำผิดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติในการค้างาช้าง นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านงาช้าง  จากเดิมที่ให้จำคุกไม่เกิน 1  ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   เป็น  ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  เพื่อให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิจดทะเบียนเป็นสัตว์พาหนะ และเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย   พร้อมกับปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านงาช้าง  จากเดิมที่ฉบับละ 5,000 บาท  เป็น ฉบับละ 50,000 บาท  เพื่อให้สอดรับกับการขอใบอนุญาตค้างาช้าง  ที่ฉบับละ 50,000 บาท  เช่นกัน  ...  นอกจากนี้ได้มี การลงรหัสพันธุกรรมช้าง หรือ DNA  ของช้างแต่ละเชือกลงในตัวรูปพรรณช้างรูปแบบใหม่  เพื่อป้องกันการสวมตัวรูปพรรณช้างที่เป็นสัตว์พาหนะ และช้างป่า ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง......และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าไทยไม่สนับสนุนการค้างาช้าง และกีดกันการค้างาช้าง

                     จากความพยายามของไทย กับการเดินหน้าเสนอแผนปฏิบัติการค้างาช้างแห่งประเทศไทยและออกกฎหมายต่อต้านการค้าช้างจนสำเร็จ   ส่งผลให้  ไซเตส  พอใจอย่างมาก กับผลปฏิบัติงาน ที่ใช้เวลาเพียง 3 เดือน  ซึ่งจากนี้ไปคงต้องรอดูกันต่อว่า  กฎหมายการค้างาช้างของไทย กับการบังคับใช้  จะเห็นผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างไร  เพราะหากทั้งแผนและกฎหมายเสร็จแล้ว  แต่ไม่ปฏิบัติ  ก็คงไม่มีประโยชน์


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา