ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากทั้งนักการเมืองและประชาชน...

จำนวนผู้ชม: 101    วันที่โพสต์: 8 มีนาคม 2558 เวลา 17:00 น.
Facebook

               ชนวนเหตุความเห็นต่าง มักถูกสะท้อนออกมาในรูปของการชุมนุมทางการเมืองที่บางครั้งจบลงด้วยที่ต่างฝ่ายต่างถอย  แต่ในบางครั้งจบลงที่ความสูญเสีย…ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะจะเป็นคำตอบสุดท้าย  ในการจัดระเบียบผู้ชุมนุม และคืนฐสิทธิการใช้ชีวิตปกติให้กับประชาชน ได้อย่างไร   ติดตามได้ กับ เส้นทางกฎหมาย...

                หลายครั้งที่ เสรีภาพเพื่อการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ  ถูกหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อเป็นเครื่องมือเรียกร้องรัฐบาล  และในขณะเดียวกัน ต้องมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นด้าน ทรัพย์สิน ร่างกาย จิตใจ... จนเกิดเป็นข้อถกเถียงว่า แท้จริงแล้ว  “เสรีภาพเพื่อการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ ”  ใช่ความชอบธรรมหรือไม่ ตราบใดที่สิทธิเสรีภาพของผู้หนึ่ง ยังคงเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น...และร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ก็คือคำตอบ ที่รัฐเชื่อว่า จะเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมในการจัดระเบียบผู้ชุมนุม  และคืนฐสิทธิการใช้ชีวิตปกติให้กับประชาชน  เมื่อเกิดการชุมนุมขึ้น

               ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เกิดขึ้นในปี 2553   ภายหลังการชุมนุมของ กลุ่ม นปช.  ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   ...ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและเข้าสู่ขั้นตอนของวุฒิสภาแล้ว ..แต่หลังการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่  รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ก็ไม่ได้นำร่างนี้กลับเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมาย….  ต่อมาในปี 2557  หลังการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ...สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้หยิบยกร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขึ้นมาอีกครั้ง  เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   โดยที่สภานิติบัญญัติ  มีมติรับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้  เมื่อ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา ....

                ... “เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ร่วมกันจัดการการชุมนุมสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่นเดียวกับอารยประเทศ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด”...

                และนี่คือเสียงของพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ย้ำชัดถึงหลักการและเหตุผล  ว่า ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  จะกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  เพื่อให้การชุมนุมไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน   รวมทั้งไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

                35 มาตรา ของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ   ถูกออกแบบให้เน้นใน2 ประเด็นบน  4 หลักการ ....2 ประเด็นที่ว่า คือการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมาย    และการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วง  ส่วนหลัก 4 ประการ  ก็คือ  1. ผู้ชุมนุมต้องแจ้งเพื่อขออนุญาตใช้สถานที่  ส่วนจะอนุญาตหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่     2.กทม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดหาสถานที่สำหรับการชุมนุมโดยเฉพาะ เพื่อรักษาความเรียบร้อย  ซึ่งหากผู้ชุมนุม ชุมนุมในที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดหาไว้ให้  ก็ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตชุมนุม   3.  เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสลายการชุมนุมได้ แม้จะเป็นการชุมนุมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  และหากมีความจำเป็นต้องสลายการชุมนุม  ต้องแจ้งต่อศาล ก่อนดำเนินการ   และประการสุดท้ายคือ เจ้าหน้าที่ต้องตระหนักซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน และระมัดระวัง อดทน ก่อนดำเนินการใด ๆ   โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการต้องผ่านการอบรมเรื่องการควบคุมฝูงชนมาแล้ว 

               เบื้องต้นของชั้นรับหลักการ ... ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ได้กำหนด ห้ามชุมนุมในรัศมี 150 เมตร ในเขตพระบรมมหาราชวัง  /  ห้ามชุมนุมที่รัฐสภา ทำเนียบ และศาล ในระยะห่าง 50 เมตร    /  ห้ามขวางทางเข้า-ออก รบกวนการทำงานการใช้บริการหน่วยงานรัฐ ทั้งท่าอากาศยาน, ท่าเรือ, สถานนีรถไฟ, ขนส่งสาธารณะ, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ศาสนสถาน, สถานทูต, สถานกงสุล และสถานที่ทำการองค์การระหว่างประเทศ  และต้องแจ้งการชุมนุมก่อนเริ่มไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  /  ห้ามปราศรัยในเวลาเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า และต้องไม่เคลื่อนการชุมนุมในเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้า  และหากมีความจำเป็นต้องสลายการชุมนุม เจ้าหน้าที่ต้องขออนุมัติจากศาลก่อน

                ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  ได้กำลังอยู่ในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ .... โดยมีหนึ่งประเด็นสำคัญที่กรรมาธิการวิสามัญผู้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ นั่นคือ  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอดีต ที่เคยระบุว่า  การชุมนุมในทางหลวงขัดต่อรัฐธรรมนูญ   เพราะคำวินิจฉัยดังกล่าวอาจส่งผลให้กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ  เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญได้  ... อย่างไรก็ตาม คาดว่ากฎหมายชุมนุมสาธารณะจะมีผลบังคับใช้ในราวเดือน สิงหาคมปีนี้

               แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  จะวางกรอบการบังคับใช้โดยคำนึงถึงผู้ชุมนุม และประชาชนทั่วไป ...แต่ก็ต้องยอมรับว่า   ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยมองว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ส่อไปในทางลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชน และเป็นการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบได้ ...  และอีกสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการชุมนุม ว่าจะยึดถือหลักการของกฎหมายเป็นแนวปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหน   เป็นไปเพื่อให้การชุมนุมสงบปราศจากอาวุธ ได้จริงหรือไม่... และสุดท้ายสิ่งที่ควรรู้ไว้   ก็คือ  กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ จะสามารถบังคับใช้ได้  ก็ต่อเมื่อ  ไม่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 

ภาพwww.ilaw.or.th


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา