6 กันยายน 2558 มติสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วน2ญัตติ ปฏิรูป2ปีก่อนเลือกตั้ง และ รัฐบาลปรองดอง ก็ตกไปโดยปริยาย จบเส้นทางสู่ประชามติ...ติดตามได้กับ เส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 57    วันที่โพสต์: 6 กันยายน 2558 เวลา 12:00 น.
Facebook

                ...“ผลการออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เห็นชอบ 105 คะแนน  ไม่เห็นชอบ 135 คะแนน งดออกเสียง 7 เสียง เพราะฉนั้น คะแนนที่เห็นชอบมีจำนวนไม่มากกว่ากึ่งนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาจึงถือว่าที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ....”...นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)  ประกาศผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 6 กันยายน 2558

                  จากนี้ไปภายใน 30 วันทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  จำนวนไม่เกิน 200 คน เพื่อสานต่อวาระปฏิรูป   ขณะเดียวกันจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ขึ้นใหม่ จำนวน 21 คน   มายกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่อีกรอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน  และจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประชามติทันที   ซึ่งหากผลปรากฏว่าไม่ผ่านประชามติก็จะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อีก จนกว่าจะผ่านประชามติ.. 

                 ที่ผ่านมากระแสคว่ำร่างรัฐธรรมนูญมีมาเป็นระยะ.. พรรคการเมืองแทบทุกพรรคไม่เอาด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ขณะที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนหนึ่ง แสดงเจตจำนงลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญอย่างเปิดเผย มาตั้งแต่ต้น    โดยให้เหตุผลว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีปัญหาและการนำไปสู่ความขัดแย้ง แตกแยก  และมีหลายประเด็นไม่เป็นประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องที่มานายกรัฐมนตรีคนนอก และเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง  (คปป.)  ก็ถูกมองว่า เป็นอภิมหาคณะกรรมการแห่งชาติ  ที่มีอำนาจเหนือฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ    ซึ่งทำให้เสถียรภาพทางการเมืองต้องสั่นคลอน    แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า  มีความเป็นไปได้ว่า การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญอาจเป็นไปเพื่อเปิดทางให้มี ส.ว.สรรหา 200 คน และเปิดช่องให้ สนช. ชุดปัจจุบันมาทำหน้าที่ได้    ส่วนการที่บรรดานักการเมืองไม่เอาด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้  เพราะกลัวว่าตนเองสูญเสียอำนาจ ผลประโยชน์  หรือแม้แต่กระทั่ง สปช.ส่วนหนึ่งหวังแลกนั่งเก้าอี้สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปหลัง สปช. หมดวาระถาวร   

                 บทเรียนจาก  ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเป็นบทเรียนให้กับกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ นำข้อดีมาใช้ และปรับปรุงข้อเสีย จนทุกฝ่ายยอมรับได้      และจากนี้ไป  การเมืองไทยจะเดินหน้าต่อไปตามที่กลไกของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ได้กำหนดไว้...   อีกสององค์กรที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ ทั้ง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  และ กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่  จะรวมกับองค์กรเดิม ครบเป็นแม่น้ำ 5 สาย  และกลายเป็นความหวังใหม่ต่อจากนี้ 

                 สัปดาห์หน้า มาติดตามกันต่อ กับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา