ภาษีค่าใช้น้ำสาธารณะ กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำในขั้นกรรมาธิการ...ประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนที่กรรมาธิการวิสามัญฯ ไม่อาจตัดสินใจได้เพียงลำพัง จึงเดินหน้ารับฟังความเห็นทั้งภาคประชาชน สังคม และรัฐบาล ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
Facebook

              ... ฝ่ายนิติบัญญัติ และผู้แทนจากหลายพื้นที่จากทุกภาคส่วน  ร่วมกันระดมความเห็น   ผ่านมาแล้วถึง 4 ครั้ง  ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก ที่จังหวัดพะเยา ลพบุรี ขอนแก่น  และสมุทรสงคราม  เพื่อรวบรวมทุกความเห็น  ประกอบการยกร่างกฎหมายฉบับนี้   สู่การปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 258  ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 

            ทรัพยากรน้ำสาธารณะตามนิยามของร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดไว้ อาทิ แม่น้ำ ลำคลอง บึง แหล่งน้ำใต้ดิน ทะเลสาบ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ   โดยในมาตรา39  ของร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้แบ่งการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ไว้ 3 ประเภท คือ

            1.การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อดำรงชีพการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อย

            2. การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร หรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น

           3.การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ำหรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง   ซึ่งรายละเอียดการใช้น้ำทั้งสามประเภทจะถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

           ... “ถามว่าจะเก็บภาษีค่าน้ำ หรือ ค่าใช้น้ำ หรือไม่ .. ถ้าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  กระทรวงต้องไปออกกฎกระทรวงอีก แล้วต้องมาดูกันอีก... เพราะฉนั้นยังอีกนาน  ยังไม่ได้ข้อสรุปใด ๆ ทั้งสิ้น...  การที่เป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ  เป็นเรื่องที่ทำให้ความเข้าใจของประชาชนคาดเคลื่อน  ต้องขอชี้แจงว่า  ยังอีกนาน  มาตรานี้ยังไม่ได้ข้อยุติ”... พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ   แถลงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60

          แม้ว่าขณะนี้  ยังไม่ได้ข้อยุติ ว่า จะมีการจัดเก็บภาษีค่าใช้น้ำสาธารณะ หรือไม่ ...แต่ตรรกะหนึ่ง ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ หากมีการจัดเก็บภาษีค่าใช้น้ำสาธารณะ คือ “ ใช้น้ำมาก ต้องจ่ายมาก”   นั่นหมายความว่า   ภาคอุตสาหกรรมที่มีการดึงทรัพยากรน้ำไปใช้มากกว่า  ก็ต้องจ่ายมากกว่า ภาคครัวเรือนที่ใช้น้ำน้อยกว่า   และนั่นอาจก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่...เมื่อผู้ประกอบการภาคเอกชนซื้อน้ำประปาใช้ในราคาที่สูงขึ้น  ตามต้นทุนของอุตสาหกรรมขายน้ำดิบเชิงพาณิชย์... ผลที่ตามมาคือภาคครัวเรือนในฐานะผู้บริโภค จะได้รับภาระจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้สูงขึ้นตามไปด้วย  ขณะที่ภาคการเกษตรที่มีการใช้น้ำสูงถึง 65%ของประเทศ...แน่นอนว่า หากใช้พื้นที่มากในการทำการเกษตร  ก็ย่อมได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเห็นชัดเมื่อเทียบรายได้ของเกษตรกร กับ ค่าใช้น้ำสาธารณะ ... ทั้งหมดนี้  คือโจทย์สำคัญที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องหาคำตอบ ว่าจะสร้างหลักประกันให้กับประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำให้เท่าเทียมได้อย่างไร  ทั้งในแง่ของพื้นที่ ปริมาณน้ำ ... และหากมีการจัดเก็บค่าใช้น้ำสาธารณะ จะกำหนดสัดส่วนราคาไว้อย่างไรให้เป็นธรรมและเกิดผลกระทบต่อส่วนรวมน้อยที่สุด ...รวมถึงทำอย่างไร ไม่ให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้กลายเป็นปัญหาในอนาคต

          ในการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญฯ   ยังคงกำหนดให้ในระดับชาติมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน   และได้เสนอเพิ่มเติมหน่วยงานกลาง คือ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สำนักงาน กนช.)  ทำหน้าที่บูรณาการทำงานของทั้ง 42 องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำเข้าด้วยกันอย่างมีเอกภาพ    ขณะที่กรรมการในระดับพื้นที่  เบื้องต้นกำหนดให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำ 25 คณะ  ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคราชการและประชาชน สะท้อนความต้องการของภาคประชาชนในเขตลุ่มน้ำ สู่การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในทุกมิติเสนอต่อ กนช.  และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ...มีการคาดการณ์ว่า ร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ จะพิจารณาแล้วเสร็จในชั้นกรรมาธิการ ภายในเดือน กันยายนนี้  พร้อมเข้าสู่การพิจารณาในวาระ3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ... เดินหน้ากฎหมายบริหารจัดการน้ำ  กฎหมายที่มีเส้นทางยาวนานกว่า 20 ปี จะเป็นจริงหรือไม่ในรัฐบาลนี้

            สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อกับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น

 

ภาพ  www.hatyaifocus.com


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา