สภากับประชาคมโลก : สนช. เสนอแนวทางของไทยต่อสหภาพรัฐสภา(IPU) ถึงการให้ความสำคัญต่อการธำรงรักษาสันติภาพ ในฐานะเครื่องมือในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกรอบของสหประชาชาติ ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกันในปี 2030

จำนวนผู้ชม: 293    วันที่โพสต์: 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:00 น.
Facebook

     การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ 137 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการ IPU ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เปิดให้มีการอภิปรายและรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ถึงการธำรงรักษาสันติภาพในฐานะเครื่องมือในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development) ซึ่งการรับฟังความเห็นครั้งนี้ มีที่มาจากข้อมติที่สำคัญของสหประชาชาติในเรื่องการรักษาสันติภาพ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ซึ่งทั้งสองเรื่องดังกล่าวเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่แยกจากกันไม่ได้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

     นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในฐานะผู้แทนไทย อภิปรายแสดงจุดยืนและการดำเนินการของไทยในการให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้ง โดยเน้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่รากเหง้า ไทยจึงสนับสนุนแนวความคิด sustaining peace ได้อย่างเต็มที่ในกรอบปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รักษาสันติภาพของไทย มีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองได้ภายหลังความขัดแย้ง อันเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อีก โดยไทยได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ปฏิบัติภารกิจฯ เพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของสตรีในกระบวนการสันติภาพทั้งหมด โดยเชื่อว่าสตรีมีบทบาทและมุมมองที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมที่มีสันติภาพและสงบสุข

     การแสดงเจตนารมณ์และการดำเนินการของไทยในครั้งนี้ สหภาพรัฐสภา จะนำไปพิจารณาเป็นร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการ ในการประชุมครั้งต่อไปครั้งที่ 138 สำหรับเป็นมาตรการให้กับภาครัฐสภาของประเทศสมาชิก ด้านการตรากฎหมาย การกำหนดนโยบาย การประเมินและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาการแนวคิดการรักษาสันติภาพและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 รวมถึงโอกาสและความท้าทายที่ตามมา ทั้งในภาคของรัฐสภา และนานาประเทศทั่วโลก

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา