ล่าสุด มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับหลักกการ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) รับไม้ต่อจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาให้เสร็จในกรอบ 58 วัน ... ติดตามทั้งหมดได้ กับ เส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 63    วันที่โพสต์: 3 ธันวาคม 2560 เวลา 17:00 น.
Facebook

                เริ่มกันที่ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส.  กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ต้องแสดงหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี   ขณะที่การกำหนดหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.จะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตเลือกตั้ง รวมทั้งกำหนดให้มีการนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”หรือ  “โหวตโน”    เพื่อให้เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญ ที่มุ่งให้ ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย ไม่ว่าเลือก หรือ ไม่เลือกใคร ก็ไม่สูญเปล่า   

               ...ถ้าเขตไหนมีคะแนน “โหวตโน” มากกว่า คะแนน “โหวตเลือก” ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดในเขตนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งและไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ในคราวนั้นด้วย...  ส่วนประชาชน ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เพราะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องทำ

                มาต่อ กันที่ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.  ทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า วิธีการเลือก ส.ว. ถูกออกแบบให้อุดช่องโหว่ในการป้องกันการทุจริต ด้วยการจับสลาก การเลือกไขว้ และการกำหนดกลุ่ม  ขณะที่การเลือกไขว้กลุ่มที่ประชาชนจะได้เลือกกันเอง ทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางกระบวนการประชาธิปไตย  ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 

                 ...แม้ว่าทาง สนช. เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว  แต่ยังอดห่วง ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดระบบการเลือกไขว้ ที่ควรวางระบบอย่างรอบคอบ ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ  รวมถึง ส.ว.ที่สุดท้ายอาจไม่พ้น การยึดโยงกับพรรคการเมือง เพราะถึงแม้ว่าจะกำหนดให้ ส.ว. มาจากประชาชน 20 กลุ่มอาชีพ แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าพรรคการเมืองก็จะส่งคนจำนวนมากลงสมัคร ส.ว. ในทุกกลุ่ม ได้เช่นกัน ...

                 ก่อนหน้านี้  กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2  ใน 4 ฉบับ คือร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กกต.  ได้ประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้ว   รอร่าง กฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. และ  ส.ว. มีผลบังคับใช้  ก็จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ใน 150 วัน   นับถอยหลังสู่ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ 2560...แต่หากเกิดแหกโค้ง กรณี ร่าง ส.ส. หรื ส.ว.  ร่างใดร่างหนึ่งในนี้หรือทั้งสองฉบับ ถูก สนช. ตีตก  ...กระบวนการยกร่างกฎหมายลูกก็จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่  เพื่อทดแทนฉบับที่ตกไป ...ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ เท่ากับว่า การเลือกตั้งก็จะถูกเลื่อนออกไป...  นั่นหมายความว่า  การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ถูกเลื่อนออกไปด้วยโดยปริยาย เช่นกัน

                สัปดาห์หน้า มาติดตามกันต่อกับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.

 


ผู้ดำเนินรายการ: 
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา