กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แม้เกิดขึ้นในรัฐบาลทหารที่เรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ แต่แม่บทกฎหมายไทยฉบับนี้ยังให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมกับมีบทบัญญัติที่แปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 152    วันที่โพสต์: 10 ธันวาคม 2560 เวลา 17:00 น.
Facebook

              ...“ผลการออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย เห็นชอบ 105 คะแนน  ไม่เห็นชอบ 135 คะแนน งดออกเสียง 7 เสียง เพราะฉนั้น คะแนนที่เห็นชอบมีจำนวนไม่มากกว่ากึ่งนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาจึงถือว่าที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ....”...นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)  ประกาศผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558

                 การเดินทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  แม้ว่าเคยสะดุดล้มจบเส้นทางประชามติ เพราะสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) คว่ำร่างไปเสียก่อนในยุคของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในปี 2558   แต่ก็เดินหน้าต่อได้จนสุดทางในยุคของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นหัวเรือใหญ่  ตามรอยรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ที่ได้ชื่อว่าเป็นฉบับประชาชน  ผ่านเส้นทางประชามติได้รับฉันทานุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน  สู่การประกาศใช้ เมื่อ  6 เมษายน 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20  ในประวัติศาสตร์การเมือง 85 ปีของไทย  และเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแรกในรัชกาลที่10

                  ...ทรงพระราชดำริว่า สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติ จึงมีพระราชการโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป”...พระราชโองการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560

                  ทันทีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บังคับใช้ ..คณะรัฐมนตรี  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อยู่ต่ออีก 120 วัน   คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   ขณะที่มาตรา 44  และบรรดาประกาศ คำสั่งของ คสช. หรือหัวหน้า คสช. ที่ออกไปแล้ว ก็ยังคงมีผลใช้บังคับ

                   ความแปลกใหม่ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  ที่ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ  อยู่ตรงที่บทเฉพาะกาลว่าด้วยเรื่อง ระยะ 5 ปีแรก ที่ถูกวางป็นหลักประกันในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  20 ปี เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  โดยใช้แผนและกลไกทางกฎหมายอย่างจริงจังแบบที่ไทยไม่เคยใช้มาก่อน  มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายความมั่นคงและคณะกรรมการแผนปฏิรูปประเทศ ทำหน้าหน้าที่เขียนแผนปฏิรูป 11 ด้าน ...และเป็น 5 ปีแรก กับที่มานายกรัฐมนตรี ที่เปิดทางรัฐสภาจะเลือกจากคนนอกก็ได้ หรือ คนในที่เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้  โดย มี สมาชิกวุฒิสภา 250 คน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจาก คสช.  ร่วมโหวตเลือก และเมื่อมองย้อนกลับไป ก็เป็นเรื่องน่าคิด ถึงผลประชามติที่เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงที่เปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก 

                   สิ่งที่ทำให้รัฐธรรมนูญ 2560  มีความพิเศษกว่ารัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550  นั่นคือ เรื่องสิทธิเสรีภาพ ที่กำหนดไว้ ว่าการใดก็ตามที่ไม่ได้ห้าม หรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำได้  ตราบใดที่ไม่ไปละเมิดคนอื่นหรือไม่กระทบต่อศีลธรรมและความมั่นคงของรัฐ    อีกทั้งการออกกฎหมายต้องไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพที่เกินกว่าเหตุ  สิ่งนี้เองทำให้การใช้สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี2560 มีมิติที่เปิดกว้างกว่า สิทธิเสรีภาพตามความหมายของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ที่เขียนให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเท่านั้น  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ 2560  ยังได้เพิ่มหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ขึ้นใหม่อีก 3 ประการ ที่ไม่ใช่เพียงหวังผลชั่วครั้งคราว แต่มุ่งหวังผลที่ยั่งยืน  นั่นคือ ประชาชนต้องไม่ร่วมมือกับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  ไม่ก่อให้เกิดความเกลียดชังขัดแย้งในสังคม  และประชาชนต้องร่วมมืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ   พร้อมกับมีการบัญญัติบทลงโทษที่รุนแรงจัดการกับคนโกง คนทุจริต  เป็นที่มาของฉายา  “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง”

                    สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อ กับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา