สภากับประชาคมโลก : รัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติด สร้างยุทธศาสตร์เดียวกันในประชาคมโลกเพื่อต่อต้านยาเสพติด

จำนวนผู้ชม: 258    วันที่โพสต์: 16 ธันวาคม 2560 เวลา 18:00 น.
Facebook

     พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ นำคณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติด  (Parliamentarians against Drugs)ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกภายใต้กรอบของสหประชาชาติ(UN) โดยมีสภาผู้แทนราษฎรรัสเซีย และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN office on Drugs and Crime : UNODC) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่อาคารสภาผู้แทนราษฎร กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย สนช.ได้ร่วมกับสมาชิกรัฐสภา 44 ประเทศ และองค์การ หน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่อง 5 หน่วยงาน กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างประเทศ พัฒนากรอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการต้านยาเสพติด ป้องกัน บำบัด รักษาผู้เสพยา และหารือถึงสถานการณ์ในการลักลอบค้ายาเสพติดในปัจจุบัน โอกาสนี้ พล.ต.อ.พงศพัศ ยังได้ร่วมประชุมถึงแนวทางใหม่ในการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยา ซึ่งที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการใช้ยา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ NGOs องค์กรทางศาสนา ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นมีการติดสารประเภทสังเคราะห์ กระตุ้นจิตประสาทมากขึ้น รวมไปถึงปัญหาการแพร่กระจายการติดเชื้อ HIVในกลุ่มผู้ใช้เข็มฉีดยา ยังเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข และเรื่องการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ ที่เป็นแนวทางซื้อขายยาเสพติดแบบใหม่ที่ยังพบมากขึ้นด้วย

     ขณะที่ พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ และ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร สนช. เข้าร่วมหารือถึงประเด็นการปรับปรุงกฎหมายด้านการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด ซึ่งรัฐต่าง ๆ ต่างตระหนักถึงการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด 3 ฉบับ การปฏิบัติตามผลการประชุมสมัชชาใหญ่ ซึ่งรัฐสภาต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ทันกาล

     ท้ายที่สุดของการประชุมด้านต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว สนช. รัฐสภา และองค์กรที่เข้าร่วม ได้ลงนามรับรองเป็นปฏิญญาการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติด ที่ครอบคลุมถึงการตระหนักร่วมกันในปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาท้าทายสำคัญ จำเป็นต้องมีการแก้ไขเร่งด่วนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การสร้างยุทธศาสตร์เดียวกันของประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด ความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสารออกจิตประสาทชนิดใหม่ การใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการลักลอบค้ายาเสพติด รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านภัยคุกคามจากยาเสพติด การให้ความเห็นชอบกฎหมายที่สอดคล้องกันระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องสังคมจากภัยคุกคามยาเสพติด

     ภายหลังทราบความคืบหน้าของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลกแล้ว คณะผู้แทน สนช.ในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติด เห็นว่าการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยจะต้องมีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด การฟอกเงิน การยึดและอายัดทรัพย์สิน การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ การบำบัดรักษาผู้เสพยาซึ่งปัจจุบันประชาคมโลกเห็นพ้องกันว่าผู้เสพคือผู้ป่วย ซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วยทางกายแต่เป็นการป่วยทางจิตใจ ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มทั้งนี้ สนช. จะนำผลการประชุมครั้งนี้ ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อต่อยอดสร้างองค์ความรู้ และความร่วมมือ ในการบังคับใช้กฎหมายได้ต่อไป 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา