สภากับประชาคมโลก : COP สมัยที่ 23 ไทยมุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมสหประชาชาติ ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากประชาชน

จำนวนผู้ชม: 265    วันที่โพสต์: 16 ธันวาคม 2560 เวลา 17:00 น.
Facebook

     พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(COP)  สมัยที่ 23 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเยอรมนี และฟิจิ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยสมาชิกจากทุกภูมิภาคทั่วโลกได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญ เพื่อเร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายร่วมสหประชาชาติ   โอกาสนี้ พล.อ.ศุภวุฒิ กล่าวอภิปรายในประเด็นสำคัญของการประชุมเรื่อง “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ: บทบาทสำหรับผู้ออกกฎหมาย (Low-carbon economy: What role for legislators?)” ว่าไทยได้ดำเนินการและบรรลุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วที่ร้อยละ 11 แต่ทั้งนี้ ควรมีการปรับตัวเพิ่มศักยภาพสำหรับรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านที่มีความเสี่ยง เสริมสร้างการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดย สนช.มีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในหลายแนวทาง โดยเฉพาะให้การรับรองข้อเสนอการปฏิรูปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้กฎหมายภายในประเทศมีความสอดคล้องกัน การให้ความเห็นชอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขณะนี้ สนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมาย 4 ฉบับ เกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ ป่าชุมชน และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นกฎหมายที่มุ่งให้เชื่อมโยงกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยให้รัฐบาลมีกลไกทางกฎหมายที่เพียงพอต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     การประชุม COP ครั้งที่ 23 นี้ ไทยและรัฐสภาภาคีประเทศสมาชิกยังได้ร่วมอภิปรายแสดงความเห็นเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายจากการอพยพย้ายถิ่นด้วยสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อนท้ายที่สุดผู้นำจากทุกภูมิภาคทั่วโลกได้ลงนามความตกลงบอนน์-ฟิจิ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันกับองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 โดยเร็วในทุกระดับ ซึ่งมุ่งดำเนินการตามข้อตกลงปารีส ที่ริเริ่มเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ในการลดก๊าซเรือนกระจก การร่วมกันควบคุมอุณหภูมิของโลก ขณะสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญ เห็นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นทำให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วยให้ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ รัฐสภายังยึดมั่นในการสนับสนุนให้ใช้พลังงานอนาคตเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานปัจจุบัน สอดคล้องไปสู่การบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส ด้วยการสนับสุนการใช้พลังงานทางเลือกซึ่งมีราคาต่ำกว่าและมีความเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการใช้พลังงานจากซากดึกดำบรรพ์


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา