18 มกราคม 2561 ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ที่สิ้นสภาพ กว่า 1 ล้านคน ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง โดยรัฐบาลเชื่อว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ที่สิ้นสภาพ ไม่มีเจตนา แต่เป็นเพราะ เงินในบัญชีธนาคารมีไม่พอตัดยอดส่งเงินสมทบ และส่วนหนึ่งเกิดจากความหลงลืม

จำนวนผู้ชม: 86    วันที่โพสต์: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น.
Facebook

                   หลายคนสงสัยว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา39 วรรคหนึ่ง คือใคร??... เรียกง่าย ๆ ก็คือ "ผู้ประกันตนมาตรา39" ... ตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ.2533   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี 2537   ได้อธิบายว่า  คือ  ผู้ประกันตนที่เคยมีนายจ้างมาก่อนมีนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  และลาออกจากงานมาไม่เกิน 6 เดือน  โดยหลังลาออกจากงานก็มีการสมัครประกันตัวเอง กลายเป็น “ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ” โดยจ่ายเงินสมทบต่อเดือนละ 432 บาท เพื่อรับสิทธิต่อ ...ซึ่งผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติตามนี้นี่เอง คือ คุณสมบัติของผู้ที่จะขอคืนสิทธิได้หากสิ้นสภาพ ตามร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน  

                 ... “รัฐบาลมีนโยบายที่จะดูแลผู้ประกันตน ให้ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม จึงควรมีกฎหมายว่าด้วย การกลับเป็นผู้ประกันตน  เพื่อให้ได้กับมาได้รับสิทธิตามมาตรา 39 ซึ่งได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ”... ความตอนหนึ่งที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ต้องตราร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 18 ม.ค. 61

               กฎหมายการกลับเป็นผู้ประกันตน   มีบทบัญญัติที่จะเปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  ที่สถานะความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงจากเหตุไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน  หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ก่อนที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้  โดยผู้ขอคืนสิทธิจะต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  และเมื่อสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบคำขอ แล้วพบว่ามีสิทธิคืนสภาพก็จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบใน 7 วัน แต่หากกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน จะเสนอรายงานพร้อมเหตุผลต่อเลขาธิการประกันสังคมเพื่อพิจารณาและมีคำสั่ง และจะแจ้งให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยการกลับเป็นผู้ประกันตนจะมีผลตั้งแต่เดือนที่ยื่นคำขอ และได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายประกันสังคมระบุ...โดยผู้ประกันตนที่ขอคืนสิทธิ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลังในส่วนที่ติดค้าง โดยให้เริ่มจ่ายใหม่ได้และได้รับสิทธิต่อเนื่องจากที่เคยส่งเงินสมทบไว้ได้เลย  ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ที่ส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ครบตามเงื่อนไข ก็จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี  คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ...  ซึ่งไม่แน่ว่า นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ประกันสังคมจะเปิดให้ขอคืนสิทธิได้...

                การกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2554  เมื่อพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554  มีผลบังคับใช้ เมื่อ 12 พ.ค. 54 ในครั้งนั้น มีผู้ประกันตนตามมาตรา 39  ที่สิ้นสภาพในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2538ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554จำนวน 389,418 ราย  ได้กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง  58,481 ราย  ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนพบว่าผู้ขอคืนสิทธิยังมีจำนวนน้อยมาก แม้ว่าจะมีการเรียกร้องขอคืนสิทธิมาโดยตลอด แต่นั่นก็อาจเป็นเพราะ ผู้ประกันตนมีปัญหาหรือติดขัดเรื่องการจ่ายเงินสมทบ...  

               ไม่แน่ว่า นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ประกันสังคมจะเปิดให้ขอคืนสิทธิได้  แต่หากในอนาคตยังมีกฎหมายการกลับเป็นผู้ประกันตนเกิดขึ้นอีก ก็มีความเป็นไปได้ว่า  กลยุทธ์การชะลอจ่าย อาจถูกนำมาใช้ และจะทำอย่างไรให้การกลับเข้าสู่ระบบใหม่อย่างรวดเร็วกว่าเดิม  รวมถึงบุคคลที่อยู่ในระบบมาอย่างสม่ำเสมอจะได้รับความเป็นธรรมอย่างไร เพราะทุกฝ่ายตระหนักดีว่า กฎหมายต้องปฏิบัติกับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎ อย่างเป็นธรรมด้วย

                 สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อ กับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17 .00 น.

**** ข้อมูลล่าสุด พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อ 20 เม.ย. 61 ติดตามข่าวการกลับเข้าสู่ระบบประกันตน ของผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ที่  https://www.sso.go.th/wpr/main/news/ข่าวประชาสัมพันธ์_detail_detail_1_16_0/ข่าว-ปีแห่งการคืนสภาพผู้ประกันตน-ม39-ของประกันสังคม1177_ข่าว%20:%20ปีแห่งการคืนสภาพผู้ประกันตน%20ม.39%20ของประกันสังคม_1177

 

 

     


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา