สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26

จำนวนผู้ชม: 242    วันที่โพสต์: 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:59 น.
Facebook

     คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) นำโดย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค. 61 ณ โรงแรม J.W. Marriot กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมาชิกรัฐสภาประเทศสมาชิกที่เดินทางมาร่วมประชุม 20 ประเทศ จาก 27 ประเทศสมาชิก อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร์ เม็กซิโก ไมโครนีเซีย ชิลี ร่วมหารือประเด็นสำคัญด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจการค้า และด้านความร่วมมือในภูมิภาค โดยไทยนำเสนอถึงการทำงานใกล้ชิดกันระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับรัฐบาล มุ่งให้ความสำคัญกับสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกที่ไม่เพียงแต่ระหว่างพรมแดนประเทศแต่ครอบคลุมไปถึงประชาคมโลก ซึ่งย่อมทำให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกย่อมเป็นปัญหาของแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน  พร้อมชูประเด็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ในการวสร้าวความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องและนำไปสู่การบรรบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสหประชาชาติ ร่วมกันยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำถึงการเดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (SMEs) ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล

     คณะผู้แทน สนช. เสนอถึงแนวทางของไทยต่อที่ประชุม APPF ครั้งที่ 26 ซึ่งมุ่งยกระดับการดำเนินการร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนช. เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าไทยสนับสนุนข้อตกลงระหว่างประเทศ และดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสากล ทั้งยังเสนอให้ประเทศพัฒนาแล้ว เป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหนุนให้ประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการปรับตัวและลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผ่านการถ่ายโอนความรู้ เทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านการเงิน

     ทั้งนี้ รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF)มุ่งที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค  ซึ่งไทยเห็นว่าการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่น ทั้งเรื่องการบริการ ความหลากหลายและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของแต่ละประเทศ ส่วนในฐานะสมาชิกรัฐสภา ควรปรับปรุงและออกกฎหมายที่สนับสนุนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เช่นเดียวกับทุกภาคส่วนที่ต้องสร้างความร่วมมือส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

     ในช่วงสุดท้ายของการประชุม ผู้แทนจากรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ต่างเห็นชอบข้อมติที่เกิดขึ้นจากการประชุมทั้งหมด รวม 14 ข้อ และร่วมลงนามเป็นปฏิญญาฮานอย ที่มีความครอบคลุมเพื่อการพัฒนาระหว่างกันในทุกด้าน ซึ่งล้วนมุ่งหวังนำแนวทางลงไปสู่ประชาชนเกิดเป็นความยั่งยืนทั้งในประเทศและภูมิภาค ดังเช่น นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสมัชชาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวปิดฉากการประชุมครั้งนี้ว่า APPF มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีระบบการค้าแบบเสรี เท่าเทียม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศและทุกภูมิภาค และเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา