สภากับประชาคมโลก : Hanoi Declaration ปฏิญญาฮานอย ความตกลงที่เกิดขึ้นจากการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26

จำนวนผู้ชม: 323    วันที่โพสต์: 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น.
Facebook

     ปฏิญญาฮานอย เกิดขึ้นภายหลังสมาชิกรัฐสภา 27 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (APPF) ได้อภิปรายแสดงความเห็น ระหว่างการประชุม APPF ครั้งที่ 26 วันที่ 18-20 ม.ค.61 โดยมีสมัชชาแห่งชาติ (รัฐสภา) เวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม  ประเทศสมาชิกทั้ง 27  อาทิ ออสเตรเลีย กัมพูชา แคนาดา จีน ชิลี คอสตาริกา ฟิจิ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น รัสเซีย สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม ต่างมุ่งอภิปรายประเด็นสำคัญเพื่อหวังส่งเสริมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อสันติภาพ เกิดเป็นความมั่นคง ความมั่งคั่ง และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยเองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์  พล.ร.อ. ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ และ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นตัวแทนทำหน้าที่สำคัญในการชี้แจงถึงแนวทางและเจตนารมณ์ของไทยและสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือที่มุ่งบรรลุเป้าหมายเดียวกันเพื่อการพัฒนาและยั่งยืนในภูมิภาค

     ท้ายที่สุดเมื่อที่ประชุม APPF ครั้งที่ 26 อภิปราย เห็นพ้อง และแถลงการณ์ร่วมกัน เกิดเป็นปฏิญญาฮานอย ที่สร้างความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเพื่อสันติภาพนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดให้ปฏิญญาฮานอยฉบับนี้มีแนวทางร่วมกันในการ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งไม่ใช่เพียงในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ต้องมีความเสมอกันทั้งภูมิภาค สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าเสรี รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในยุคดิจิทัล การทูตรัฐสภาเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่ง ในภูมิภาคและในโลกท่ามกลางปัญหาอื่น  ๆ

     การที่ 27 รัฐสภาประเทศสมาชิก ยอมรับปฏิญญาฮานอยในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จของ APPFครั้งที่ 26 ดังที่ นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสมัชชาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า ปฏิญญาฮานอยถือเป็นการประกาศผลสำเร็จของ  APPF และองค์การที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับการเป็นหุ้นส่วนรัฐสภาเอเชียแปซิฟิก หลังจากพัฒนาการดำเนินงานมาแล้ว 25 ปี และในอนาคต APPF จะต้องเร่งดำเนินการต่อไปพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรและองค์การต่าง ๆ อย่างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค(APEC) และองค์กรอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตและรวมตัวทางเศรษฐกิจโลก  APPF-26 ยังพิสูจน์ศักยภาพในการเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว สนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคตน ด้วยการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2030 และข้อตกลงปารีส ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาประเทศตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     ไม่เพียงแต่ รัฐสภาในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก แต่ผลการประชุมครั้งนี้ยังต่อยอดเชื่อมโยงไปยังสหภาพรัฐสภา (IPU) เช่นที่ นายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการ IPU ระบุว่าจะพยายามอย่างยิ่งยวดในการให้ความร่วมมือกับการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาที่สัมพันธ์กับสหประชาชาติ ซึ่งมุ่งบรรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGGs)ที่ไม่ใช่เป็นพียงเป้าหมายเท่านั้น แต่หมายถึงเป็นโอกาสสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติหรือผู้ออกกฎหมาย ที่จะแสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา