สภากับประชาคมโลก : วันเด็กกับอนุสัญญาเด็กสากล

จำนวนผู้ชม: 259    วันที่โพสต์: 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:37 น.
Facebook

ออกอากาศวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561

     วันเด็กแห่งชาติของไทยในปัจจุบันถูกกำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ส่วนการจัดวันเด็กแห่งชาติในประเทศอื่น ๆ และระดับนานาชาตินั้น มีความแตกต่างกันออกไป อาทิ สภาสตรีประชาธิปไตยนานาชาติ ยกให้ทุกวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันเด็กนานาชาติหรือ International Children’s Day ส่วนองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเด็กสากล หรือ Universal Children’s day เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกประเทศคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กและถือเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ทั่วโลก

     ความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิเด็ก ไม่เพียงเฉพาะในวันเด็กแห่งชาติ หรือวันเด็กสากลเท่านั้น การที่ไทยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child - CRC)ซึ่งเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลก ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องต้องกันของภาคีสมาชิกทั่วโลก ตามหลักการสำคัญในการไม่เลือกปฏิบัติและประโยชน์สูงสุดของเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ  คือสิทธิในการอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วม บทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กดังกล่าวมีการตีความที่ครอบคลุม  ถึงการห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกันให้การกระทำหรือการดำเนินการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรกเด็กมีสิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและเด็กมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นเหล่านั้น

     นับตั้งแต่ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประเทศไทยตระหนักถึงสิทธิเด็กและดำเนินการตามพันธะผูกพันต่าง ๆ ตามบทบัญญัติตลอดมา ที่สำคัญมีการตรากฎหมายใหม่รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องต้องกันกับอนุสัญญาฯ เพื่อคุ้มครองและดูแลเด็ก เยาวชนในบ้านเราให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหลักคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่มุ่งประเด็นสำคัญความเสมอกันกฎหมาย การมีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน อีกทั้งได้เน้นให้การกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมหรือคุ้มครองเด็ก ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ส่วนในหมวดหน้าที่รัฐ รัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบภาคบังคับ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กำหนดให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้าเรียน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ซึ่งไม่เพียงแต่รัฐธรรมนูญเท่านั้น กฎหมายของไทยที่คุ้มครองเด็กยังมีอีกมากมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ครอบคลุมการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ และครอบคลุมไปถึงการกระทำความผิดด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันมีการกระทำในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เน้นการแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว คุ้มครองเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว ได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรง การปฏิบัติไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน กำหนดอายุของเด็กที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน การให้ความคุ้มครอง ที่เป็นเด็กและเยาวชน การทำงานในลักษณะและสถานที่เหมาะสมเท่านั้น ผลการดำเนินงานของสภากับประชาคมโลก ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์เฉพาะผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การดูแล คุ้มครองสิทธิเด็กอันเป็นกำลังสำคัญของชาติ ที่ทุกประเทศทั่วโลกเล็งเห็นยกให้เป็นทรัพยากรสำคัญของโลกและต้องได้รับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามกระบวนทัศน์ที่ 193 ประเทศทั่วโลกร่วมให้สัตยาบัน

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา