สภากับประชาคมโลก : สนช. ระบุแนวทางของไทยที่สอดคล้องกับการธำรงรักษาสันติภาพต่อที่ประชุม กมธ. IPU ว่าด้วยสันติภาพ ก่อนเห็นชอบกับร่างข้อมติร่วมประเทศสมาชิก ธำรงรักษาสันติภาพเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 212    วันที่โพสต์: 7 เมษายน 2561 เวลา 18:00 น.
Facebook

     นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ พร้อมด้วยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร และนายนรนิติ เศรษฐบุตร ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา(IPU)ครั้งที่ 138ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยที่ประชุมรัฐสภาประเทศสมาชิกพิจารณาก่อนมีมติรับรองร่างข้อมติร่วมกัน เรื่องการธำรงรักษาสันติภาพในฐานะเครื่องมือในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงรัฐสภาเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างสังคมที่มีสันติภาพ ปราศจากความขัดแย้ง และเป็นการเน้นย้ำว่าร่างข้อมติมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ โดยไม่มุ่งประเด็นไปที่การจัดการกับปัญหาที่เกิดจากสงคราม แต่เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อไปสู่สันติภาพ

     สำหรับประเทศไทย  นายอนุศาสน์ ได้อภิปรายชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของเป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และไม่แบ่งแยก โดยเฉพาะในแง่ของการดำรงชีวิต สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม ธรรมาภิบาล การจัดการภาครัฐ และกฎหมาย ในทุกระดับของสังคม ประเทศไทยได้กำหนดให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อไปสู่การธำรงรักษาสันติภาพที่แท้จริง อาทิ การยุติปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ในระดับรัฐสภา สนช.ได้รับรองข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ความสำคัญกับชนรุ่นหลัง ประเทศไทยจึงทำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาบรรจุไว้เป็นกรอบการดำเนินการ โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน อาทิ ความมั่นคงภายในประเทศ ความเท่าเทียมในสังคม และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการสอดคล้องกับคำแนะนำที่ปรากฏในร่างข้อมติ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศสัมฤทธิ์ผลผ่านการสร้างหลักประกันที่ว่ากฎหมายภายในประเทศมีเนื้อหาเพื่อไปสู่การธำรงรักษาสันติภาพโดยแท้จริงนายอนุศาสน์ ยังเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่ารัฐสภาเป็นองคาพยพซึ่งเป็นศูนย์กลางของกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ดังนั้น บทบาทหลักของรัฐสภาคือการสร้างหลักประกันต่อประสิทธิผลของการนำไปปฏิบัติ ซึ่งร่างข้อมตินี้ได้ให้ข้อเสนอแนะครอบคลุมการปฏิบัติที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาสันติภาพในระดับประเทศ


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา