สภากับประชาคมโลก : 22 Mar

จำนวนผู้ชม: 219    วันที่โพสต์: 24 มีนาคม 2561 เวลา 17:23 น.
Facebook

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก หรือ World Day for Water

     วันน้ำโลก หรือ World Day for Waterได้รับการกำหนดขึ้นจากมติของสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อต้องการให้ทุกประเทศในโลกเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์น้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของมวลมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากความต้องการของประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต

     หากจะมองเพียงผิวเผิน ปัญหาน้ำจะไปเกิดเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง แต่แท้ที่จริงแล้วระบบนิเวศที่เสียหาย ย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำที่มีอยู่สำหรับการบริโภค อุปโภคของมนุษย์ด้วย น้ำเป็นปัจจัยหลักที่สมาชิกสหประชาติ 193 ประเทศทั่วโลก มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายหลักสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ทุกประเทศจะมีแนวทางปฏิบัตินับจากปี พ.ศ. 2558 ไปจนถึง พ.ศ. 2573  เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะต้องมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยสำหรับทุก ๆ คน รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

     สำหรับสถานการณ์น้ำโลกประจำปี 2561 นี้  จากรายงานของสหประชาชาติ พบว่าความต้องการน้ำจะเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 3 ภายในปี พ.ศ. 2593 เนื่องจากประชากรโลกขยายตัว ดังนั้นการที่จะจัดหาน้ำได้เพียงพอสำหรับดื่ม ปลูกพืช ผลิตกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ รัฐบาลแต่ละประเทศ ตลอดจนภาคธุรกิจทั่วโลก ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของธรรมชาติ อาทิ ร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และทำเกษตรแบบไม่ทำลายคุณภาพดิน ที่นอกจากจะช่วยให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยปกป้องประชาชนให้พ้นจากน้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำด้วย

     รายงานดังกล่าวบ่งชี้ว่าช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โลกใช้น้ำเพิ่มขึ้น 6 เท่า และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในอัตราประมาณ 1% ต่อปี เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจ และรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

     ในโอกาสวันน้ำโลก สหประชาติได้เรียกร้องให้รัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนของทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทย เร่งหาแนวทางสร้างความยั่งยืนในการใช้น้ำอย่างจริงจัง ก่อนที่ทรัพยากรประเภทนี้จะเหือดหายไปจากโลก จนนำไปสู่การทำสงครามเพื่อแย่งชิงแหล่งน้ำในอนาคต

 

 

 

 

 

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา