สภากับประชาคมโลก : สนช. ร่วมจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

จำนวนผู้ชม: 293    วันที่โพสต์: 10 มีนาคม 2561 เวลา 18:00 น.
Facebook

 

     คณะผู้แทน สนช. นำโดย พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นำผู้แทน สนช. ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยที่ประชุมหารือแสดงความเห็นนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และเป็นปกติ ซึ่งนอกจากสมาชิกรัฐสภาประเทศต่าง ๆ แล้ว องค์กรภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ ต่อการกำหนดนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ว่าควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่มีคุณภาพ ที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เชื่อถือได้ มีการบูรณาการ เข้าถึงได้ง่าย และเห็นว่าข้อมูลที่มีคุณภาพต้องไม่ใช่เพียงสถิติหรือตัวเลขเท่านั้น แต่เป็นข้อมูลสถานการณ์ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศที่มีรายละเอียดในด้านต่างๆ ในเชิงลึก พร้อมกันนี้ เห็นควรสนับสนุนบทบาทของสื่อมวลชน ในการงดนำเสนอข้อมูลหรือวาทกรรมที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือสร้างทัศนคติเชิงลบต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ไม่ใช้ถ้อยคำในเชิงเหยียดเชื้อชาติ สร้างความเกลียดชังคนต่างชาติ การเลือกปฏิบัติ การไม่ทำให้ผู้โยกย้ายถิ่นต้องตกเป็นแพะรับบาปของสังคม แต่สื่อมวลชนและทุกภาคส่วนควรส่งเสริมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเชิงบวกต่อสังคมประเทศปลายทาง ในฐานะผู้ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าเป็นภาระหรือผู้สร้างปัญหาให้แก่ประเทศผู้รับ

      ส่วนการจัดเก็บและพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั้น ควร สร้างการบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อเป็นฐานในการกำหนดนโยบายโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเก็บข้อมูลการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างแอพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องในการจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน และการติดตามผล” (The Global Compact for Migration (GCM) and follow-up : the role of parliaments) ซึ่งในส่วนรัฐสภาจำเป็นจะต้องผลักดันกฎหมายและสนับสนุนนโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลของประเทศตนในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (GCM) ที่มีร่วมกัน การสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว      
     พร้อมกันนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทน สนช. เน้นย้ำต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี 2561 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติด้วยว่า สนช. ได้ทำหน้าที่สนับสนุนและออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานย้ายถิ่นเข้าสู่ระบบและการขจัดปัญหาคนไร้รัฐ ซึ่งล้วนสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ ดังที่นายมิโนสลาฟ ราบัค ประธานสมัชชาสหประชาชาติ เน้นย้ำว่าสหภาพรัฐสภา(IPU) กับสมัชชาสหประชาชาติ มีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และต่างใช้การแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาและการสร้างความร่วมมือ และที่สำคัญคือทั้งสหภาพรัฐสภาซึ่งรัฐสภาทั่วโลกและสมัชชาสหประชาชาติ มีบทบาทสนับสนุนซึ่งกันและกันในลักษณะพหุภาคีตลอดมา

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา