รัฐธรรมนูญ 60 กับการเดินหน้าปฏิรูประเทศ

จำนวนผู้ชม: 183    วันที่โพสต์: 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16:06 น.
Facebook

save ดาวน์โหลดคลิปนี้

1 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ประกาศใช้ เมื่อ 6 เมษายน 2560  เป็นแม่บทกฎหมาย ฐานันดรสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมจุดเด่นอันหนึ่ง ซึ่งไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา นั่นคือ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ติดตามได้กับเส้นทางกฎหมาย (ออกอากาศ 10 ธ.ค. 61)

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของไทย ... มี 279 มาตรา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2550 เป็นฉบับแรกใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  มีจุดเด่นอันหนึ่ง คือ การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ และให้ความสำคัญ กับการปฏิรูปประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีวิธีการก้าวไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จและมั่นคงด้วยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

      ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกรอบเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในทุกระดับและทุกมิติ ส่วนการปฏิรูปประเทศ  จะเป็นกลไกที่ดำเนินไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีทั้งหมด 11 ด้าน ประกอบด้วย     

ด้านที่ 1– ด้านการเมือง มุ่งเน้นการธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ   บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านที่ 2 – การบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งเน้นการสร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust)

ด้านที่ 3 – ด้านกฎหมาย มุ่งเน้นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ด้านที่ 4 – กระบวนการยุติธรรม มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้านที่ 5 – ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศให้สูงขึ้น (more competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน (more inclusive) มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (more sustainable)

ด้านที่ 6 – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ด้านที่ 7 – ด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบ ในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น  และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

ด้านที่ 8 – ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการ        ทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน

ด้านที่ 9 – ด้านสังคม มุ่งเน้นให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น ภาครัฐมีข้อมูล และสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง        โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง

ด้านที่ 10 – ด้านพลังงาน มุ่งเน้นปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่

ด้านที่ 11 – ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับการเริ่มต้นนับหนึ่ง ในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนตามโรดแมปของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

 

ขอบคุณภาพจากวิกิพีเดีย


ผู้ดำเนินรายการ: คณรัตน์ ยินดีมิตร
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา