สภากับประชาคมโลก : รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย(APA) หารือประเด็นความท้าทายในภูมิภาคเพื่อสร้างสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 311    วันที่โพสต์: 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น.
Facebook

     รัฐสภาไทยได้ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นเจ้าบ้าน จัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA)เมื่อวันที่ 12-15 ก.พ 62 ที่ ร.ร.อมารี วอเตอร์เกท ให้การต้อนรับคณะสมาชิกรัฐสภาจาก 21 ประเทศ อาทิ ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย อิหร่าน รัสเซีย คูเวต มองโกเลีย ตรุกี เวียดนาม และ 1 ประเทศผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ สมาชิกรัฐสภาจากการ์ตา รวมจำนวน 118 คน จากสมาชิกของ APA ทั้งหมด 42 ประเทศ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA ได้หยิบยกร่างข้อมติที่สมาชิกเห็นว่าเป็นประเด็นความท้าทายใหม่ในสังคมโลกปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่ APA ครั้งที่ 11 ที่นครอิสตันบลู สาธารณรัฐตุรกี ให้การรับรองเป็นร่างข้อมติเพื่อการหารือในภูมิภาคขึ้นมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อสนองตอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิของแรงงานอพยพ ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม ความเชื่อและศาสนา ทั้งนี้ ร่างข้อมติ ทั้ง 10 ฉบับ มีเนื้อหาสำคัญ เกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเอเชีย การบูรณาการเอเชียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประสานความร่วมมือด้านความเท่าเทียมกันทางสุขภาพในเอเชีย การส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานอพยพในเอเชีย การร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาเอเชียต่อต้านการทุจริต การทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภาเอเชีย ความกลมเกลียวทางความเชื่อและอดกลั้นระหว่างศาสนาต่าง ๆ ความร่วมมือด้านกฎหมายและนิติบัญญัติในการต่อต้านการขนย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมในเอเชีย ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลในการต่อต้านยาเสพติดในเอเชีย การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ต่อซีเรีย อิรัก เยเมน กาซา และเมียนมา ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดความหายนะทางด้านมนุษยธรรม

     ที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA ยังมีมติเห็นชอบกับร่างข้อมติที่รัฐสภาไทยเสนอในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเห็นด้วยกับร่างข้อมติที่รัฐสภาคูเวตเสนอในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเอเชีย

     ทั้งนี้ ประเด็นที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายแสดงความเห็นร่วมกันผ่านกระบวนการทำงานของสมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศไทยในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพิจารณากลั่นกรองจากคณะมนตรีบริหารของ APA ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ในช่วงปลายปี 2562 ที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน มีมติให้การรับรอง นำไปสู่ผลให้รัฐสภาสมาชิกทั้ง 42 ประเทศ ได้ตระหนักถึงประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งบรรดาสมาชิกล้วนร่วมหาจุดสมดุลที่ถูกต้อง และสามารถหาประโยชน์ร่วมกัน ที่ทำให้สมาชิกหรือองค์กร APA เอง สามารถ สร้างค่านิยมที่ยั่งยืนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมในเอเชีย และในกระบวนการสร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้น


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา