คณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย(APA) รับร่างข้อมติใหม่ที่รัฐสภาไทยเสนอ มุ่งส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ ให้การดูแลสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

จำนวนผู้ชม: 220    วันที่โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น.
Facebook

     การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (APA) ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 12-15 ก.พ. 62 ณ ร.ร.อมารี วอเตอร์เกท กทม. นอกจากรัฐสภาประเทศสมาชิกจะเห็นพ้องเป็นแนวทางพิจารณาร่วมกันใน 10 ร่างข้อมติที่ภูมิภาคต้องตระหนักถึง อาทิ การส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานอพยพ การร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาเพื่อต่อต้านการทุจริตแล้ว สมาชิกรัฐสภาในเอเชียยังเห็นพ้องร่วมกันกับร่างข้อมติที่ไทยเสนอเป็นประเด็นใหม่ให้ทุกประเทศต้องตระหนักและมองหาแนวทางร่วมกัน ในร่างข้อมติเรื่องการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งผู้แทนรัฐสภาไทยใน APA ชี้ให้ชาติสมาชิกร่วมมองเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เด็กและเยาวชนต้องมีปัจจัยพื้นฐานจากสถาบันครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง ให้การปลูกฝังทัศนคติที่ดี เพื่อการก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ทุกประเทศจึงต้องมีการหารือเพื่อสนับสนุนให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สุขภาพ และสิทธิทั้งหมดที่เด็กควรได้รับ สำหรับอีกร่างข้อมติที่ชาติสมาชิกเห็นพ้องกับประเด็นที่รัฐสภาไทยเสนอ เป็นร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นสังคมผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสาเหตุที่ไทยมุ่งนำเสนอเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญของทุกประเทศในขณะนี้ ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครบทุกประเทศแบบเต็มรูปแบบคือมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 17 ของจำนวนประชากรในประเทศ ในอีกไม่เกิน 11 ปี ในขณะที่ประเทศไทยเองจะเป็นสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบในปี 63  เนื่องจากมีผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 ชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคจึงเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักร่วมกันตามที่รัฐสภาเสนอ เพื่อร่วมวางแผน เตรียมความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น สำหรับร่างข้อมติทั้งสองร่างที่ไทยเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทั้งสองประเด็นนั้น จะได้รับการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการด้านสังคมและวัฒนธรรมของ APA อีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า เพื่อให้ชาติสมาชิกได้ร่วมอภิปราย แสดงความเห็นทั้งความเห็นร่วม และความเห็นต่าง ด้วยวิธีการหารือในรูปแบบการร่วมเป็นสนมาชิกขององค์กรสมัชชารัฐสภาเอเชีย ตามวิถีการอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือและความตกลงระหว่างกัน ซึ่งทุกประเทศต่างเห็นพ้องในวิถีการดำเนินงานทางประชาธิปไตยในประชาคมโลก

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา