search
 

ประวัติ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 
อำนาจหน้าที่ ( Authority)
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รวมถึงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สาระความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการทางด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกรัฐสภากับประชาชน
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
เป็นองค์กรด้านสื่อสารมวลชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีความศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นสื่อนิติบัญญัติของรัฐสภา
 

 
พันธกิจ (Mission)
 
 1. ถ่ายทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และการสัมมนาคณะกรรมาธิการ โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และสาระความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยความเป็นกลางผ่านรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภา
 3. พัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 4. พัฒนาช่องทางการรับฟังและรับชมรายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 5. ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการรับฟังและรับชมรายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนารายการ
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
 
 1. ระชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ด้านนิติบัญญัติอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 3. ประชาชนมีความเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นสื่อนิติบัญญัติที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีระบบการวางแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนางาน
 

 
การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยทั้งระบบ FM และ AM มีการจำแนกสถานีวิทยุ ตามลักษณะเป้าหมายและประเภทของการประกอบการ หลักเกณฑ์สำคัญของการจำแนกอยู่ที่ เป้าหมายขององค์กร ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และที่มาของรายได้ สถานีแต่ละประเภทวางแนวทางตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งสถานี สามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้แก่ วิทยุของรัฐ (state radio) วิทยุสาธารณะหรือวิทยุบริการสาธารณะ (public radio or public service radio) วิทยุใต้ดิน (underground radio) วิทยุชุมชน (community radio) และวิทยุของเอกชนหรือวิทยุเชิงพาณิชย์ (private radio or commercial radio)
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เป็นสถานีวิทยุของฝ่ายนิติบัญญัติ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินงานในลักษณะวิทยุของรัฐ มีคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ที่แต่งตั้งโดยประธานรัฐสภาทำหน้าที่กำกับดูแลด้านนโยบาย โดยเมื่อปี พ.ศ.2532 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีนโยบายให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ตามคำสั่งรัฐสภา ที่ 8/2532 ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยการแปรญัตติ จำนวน 10,485,200 บาท สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา คือ
 
 1. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของรัฐสภา ตลอดจนผลการดำเนินงานของรัฐสภา
 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 87.5 MHz. และระบบ AM 1074 KHz. โดยระบบ FM เปิดดำเนินการทดลองออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2537 และได้มีการพัฒนาการออกอากาศเป็นลำดับดังนี้
 
1. ช่วงทดลองส่งกระจายเสียง
 
ส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 ตุลาคม 2537 ดำเนินรายการในลักษณะของการเปิดเพลง สลับกับการรายงานข่าวการนำเสนอบทความและสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการ รวมถึงการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีการเชิญชวนผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังและแสดงความคิดเห็นกับทางสถานีฯ
 
2. ช่วงส่งกระจายเสียงเต็มเวลา
 
ส่งกระจายเสียงระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 โดยนำเสนอรายการต่าง ๆ และข่าวจากสถานีฯ ซึ่งเป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภา โดยมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งถือเป็นภารกิจของสถานี
 
นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) 3 ช่วง คือ เวลา 07.00 - 08.00 น. เวลา 12.00 - 13.00 น. และเวลา 19.00 - 19.30 น. ต่อมาในเดือนตุลาคม 2538 มีการปรับเวลาการถ่ายทอดข่าวภาคเช้า เป็น 07.00 - 07.30 น. และนำเสนอรายการเกี่ยวกับรัฐสภามากขึ้น
 
จากนั้นสถานีฯ ถ่ายทอดข่าวจาก สวท. เฉพาะข่าวภาคเช้าและข่าวภาคค่ำ ส่วนเวลา 12.30 - 13.00 น. นำเสนอรายการเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 
3. ช่วงขยายเวลาการส่งกระจายเสียง
 
ส่งกระจายเสียงระหว่างเวลา 05.00 - 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยเพิ่มเวลาให้รายการเกี่ยวกับการเผยแผ่ความรู้ด้านศาสนาและรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้ง จัดสรรช่วงเวลาก่อนปิดสถานีฯ ระหว่างเวลา 21.00 - 22.00 น. ของทุกวัน เป็นรายการสำหรับเยาวชนและกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป ให้เห็นถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
 
4. ช่วงปรับโฉมใหม่วิทยุรัฐสภา
 
ส่งกระจายเสียงระหว่างเวลา 05.00 - 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2553 เป็นต้นมา หลังจากที่สถานีฯ ได้ดำเนินการออกอากาศมาตั้งแต่ ปี 2537 รวมเวลากว่า 16 ปี ภายใต้คำขวัญ (Slogan) “วิทยุรัฐสภาสื่อพัฒนาประชาธิปไตย” จากนั้นจึงมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ และมีความเห็นพ้องกันว่าควรมีการปรับโฉมใหม่ของสถานีไม่ว่าจะเป็น Jingle สถานีฯ เพลงประจำสถานีฯ และการผลิตรายการใหม่/การปรับปรุงหรือพัฒนารายการเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับสโลแกนใหม่ที่ว่า “วิทยุรัฐสภา สื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทย” ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนให้มากขึ้น
 

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ในระบบ AM 1071 KHz.
 
การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ในระบบ AM ความถี่ 1071 KHz. เป็นโครงการ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการรับฟังสื่อวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาให้มีความครอบคลุมพื้นที่การรับฟังให้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากพื้นที่การรับฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระบบ FM ซึ่งมีสถานีแม่ข่ายอยู่ที่กรุงเทพมหานครและเครือข่ายในภูมิภาคอีก 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี สงขลา ภูเก็ต ระยอง กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ สกลนคร นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และยะลา โดยการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระบบ AM  สามารถเพิ่มพื้นที่การรับฟังในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง พื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่ภาคใต้
 
นอกจากนี้ การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในระบบ AM ความถี่ 1071 KHz. ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ฟังที่มีปัญหาจากการถูกคลื่นของสถานีวิทยุชุมชนรบกวน ในระหว่างการรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาฯ และรายการอื่นๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา มีทางเลือกในการรับฟังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อีกหนึ่งช่องทาง โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในระบบ AM ความถี่ 1071 KHz. เปิดกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ณ อาคารเครื่องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 

 
การดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 
การดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV : Thai Parliament Television) ตั้งแต่มีพิธี เปิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 นั้น ได้มีการแพร่ภาพออกอากาศเป็น 2 ช่วงในแต่ละวัน คือ ช่วง เช้าตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. และในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 โดยเน้นภารกิจการถ่ายทอดสดการประชุมสภาตั้งแต่เริ่มการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้ ยังมีรายการต่างๆ ออกอากาศในช่วงที่ไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ ซึ่งมีทั้งรายการที่ผลิตเองและรายการที่ผลิตโดยองค์กรอิสระต่างๆ ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ สารคดี ข่าว ตลอดจนรายการที่จัดจ้างบริษัทเอกชนผลิต โดยผังรายการเริ่มต้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วย
 
- รายการ “มองรัฐสภา” สนทนาด้านการเมืองการปกครองกับสมาชิกรัฐสภาและนักวิชาการ
- รายการ “รัฐสภาของประชาชน” สนทนาด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและกฎหมายต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว และมีผลกระทบต่อประชาชน
- รายการ “คุยกันวันใหม่” สนทนาด้านข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภาและความรู้ทั่วไป
- รายการ “บทบาทผู้หญิงกับการเมือง” นำเสนอด้านการทำงานของผู้หญิงในบทบาทของนักการเมือง
- รายการ “ประชาธิปไตยไม่มีวันหยุด” นำเสนอด้านความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
- รายการ “เสริมสร้างจริยธรรมของ ป.ป.ช.” นำเสนอด้าน การป้องกันการทุจริตในระบบราชการ
 
โดยปัจจุบันผังรายการมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มจำนวนรายการที่มากขึ้นโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเดิมคือ ผู้ที่สนใจงานทางด้านการเมืองอยู่ก่อนแล้ว มาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนและกลุ่มสตรี ที่จะให้มาสนใจโทรทัศน์ของรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นและประชาชนที่รับชมรายการโทรทัศน์ของรัฐสภาทุกๆ รายการสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามายังสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมได้ ปัจจุบันสถานีฯ ได้มีการจัดการขยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 24.00 น. (วันละ 16 ชั่วโมง) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมรายการทางสถานีได้มากขึ้น
 
ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์รัฐสภาออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอล ช่อง 10 ระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีรับชมที่ช่อง 20
 

 
การเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล และการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้จัดทำแผนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล และการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยเตรียมความพร้อมดำเนินการสำหรับการเป็นผู้ให้บริการด้านประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Service Provider) ตามที่ กสทช. ได้วางหลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ ตามร่างประกาศหลักเกณฑ์เรื่องลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานการออกอากาศโทรทัศน์รัฐสภาระบบดิจิตอล ดังนี้ ในปี พ.ศ.2556 เริ่มทดลองการออกอากาศถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ ในระบบดิจิตอลร่วมกับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (Modernine TV) การทำสัญญาเช่าโครงข่ายผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์สาธารณะ กสทช. สำหรับปี พ.ศ.2557 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงสร้างอัตรากำลัง สถานที่ และอุปกรณ์เพื่อรองรับการออกอากาศ 24 ชั่วโมง และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงช่องรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ปี พ.ศ.2558 สถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะออกอากาศทั้งระบบดิจิตอลและโทรทัศน์ดาวเทียม โดยออกอากาศ 24 ชั่วโมง ต่อมาในปี พ.ศ.2559 สิ้นสุดบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกตามแนวทางการดำเนินงาน (Road Map) ของ กสทช. และปี พ.ศ.2560 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาออกอากาศระบบโทรทัศน์ดิจิตอลเต็มรูปแบบ และย้ายสถานที่ดำเนินการ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
 

 
ผู้บริหาร
 
 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
นายสรศักดิ์ เพียรเวช
 
 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
นางสุภาสินี ขมะสุนทร
 
 
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 
นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ
 
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
 
นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
นางจิราภรณ์ มาลากาญจน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์
นางสาวภัทรพร สุนทรวสุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานข่าวและประเมินผล
นางจันทร์ฉาย ใบบ้ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายชัยวัฒน์ ชายเกตุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเทคนิค
 

 
สถานีที่ติดต่อ
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการวิทยุ 02-2441482 , 02-2410055
ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการโทรทัศน์ 02-2441762-3
กลุ่มงานธุรการ 02-2442274
กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ 02-2441482-3 , 02-2410055
กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ 02-2441762-3
กลุ่มงานข่าว 02-2441885
งานเทคนิควิทยุ 02-2442279
งานเทคนิคโทรทัศน์ 02-2441764
FAX 02-2441481
 
แผนที่
 
 
 
เว็บไซต์
 
 
Application
 
 

ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา