ที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ปรับแก้หมวด 8 กระทู้ถาม ให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญปี 2560


จำนวนผู้ชม: 416    วันที่โพสต์: 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13:15 น.
Facebook

19 ส.ค. 62 - ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  ด้านกรรมาธิการสามัญฯ  ปรับแก้หมวด 8 กระทู้ถาม  ให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญปี 2560  ที่ให้สิทธิ ส.ว. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีได้ ทั้งเป็นหนังสือและเป็นวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

          ที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว   โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมาธิการสามัญฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ เสร็จแล้ว  โดยคณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้นำบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551  ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา พ.ศ. ....  มาประกอบการพิจารณาควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบังคับฯ  อย่างครบถ้วน   โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ สรุปได้ว่า มีการแก้ไขคำปรารภ  ชื่อส่วน 2 ส่วน  เนื้อหา 47 ข้อ  โดยเพิ่มใหม่ 9 ข้อ และตัดออก 10 ข้อ   มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็น 7 คน  มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำแปรญัตติ 18 คำญัตติ  มีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคำแปรญัตติ 7 คน  นอกจากนี้ข้อความในหมวด 8  กระทู้ถาม กรรมาธิการสามัญฯ ได้พิจาณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560  เนื่องจากภารกิจดังกล่าวถือเป็นบทบาทหนึ่งของ ส.ว. ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินที่ให้สิทธิ ส.ว. ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีได้ทั้งกระทู้ถามเป็นหนังสือและกระทู้ถามเป็นวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่เนื่องจากร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับ มาตรา 150 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 กรรมาธิการสามัญฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมและตัดข้อความเดิมออกเป็นจำนวนมากซึ่งตามที่ปรากฏตามรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการสามัญฯ ในท้ายรายงานนี้ ที่ได้เสนอต่อที่วุฒิสภา

            สำหรับการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มีทั้งสิ้น 196 ข้อ  โดยในการพิจารณาจะใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551  ตามความในข้อ 183 มาใช้พิจารณาโดยอนุโลม ซึ่งหมายถึง ในการพิจารณาร่างข้อบังคับจะยึดหลักเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาในวาระที่2 โดยเริ่มจากชื่อร่าง คำปรารถ และพิจารณาเรียงตามลำดับข้อไปจนจบร่าง  

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง  ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา